PUBLIKACJE
PUBLIKACJE
PUBLIKACJE
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

KONTAKT

MAIL: PRUS@PRUSOWIE.PL


Licznik


FILM
Fotografie

STOWARZYSZENIE PRUS

STATUT
Stowarzyszenia Zwykłego p.n.
STOWARZYSZENIE PRUS

§ 1 .

Stowarzyszenie Prus, zwane w dalszych postanowieniach regulaminu Towarzystwem, jest stowarzyszeniem zwykłym.

§ 2 .

Terenem działalności Towarzystwa jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą jego władz jest miasto Warszawa.

Osobą reprezentującą jest: Sławomir Klec - Pilewski

Adres Towarzystwa :
ul. Piwna 17/19 m. 4
00-265 Warszawa

§ 3 .

Działalność Towarzystwa opiera się na pracy społecznej ogółu członków.

§ 4 .

Celami Towarzystwa są :

a) rozwijanie, pogłębianie i upowszechnianie wiedzy na temat historii i tradycji Prusów,

§ 5 .


Dążąc do realizacji wymienionych celów Towarzystwo :

a) doskonali i pogłębia wśród swoich członków znajomość historii i tradycji Prusów,
b) organizuje warsztaty, odczyty i zebrania naukowe, oraz wystawy i pokazy poświęcone problematyce historii i tradycji Prusów,
c) wydaje i propaguje wśród swoich członków publikacje naukowe i popularno naukowe poświęcone historii itradycji Prusów,
d) troska o popularyzowanie historii i tradycji Prusów,
e) utrwalanie i pogłębianie postaw tolerancji politycznej, religijnej i narodowościowej,
f) współpraca w zakresie badań historycznych z instytucjami naukowymi i archiwami,
g) współpraca z polskimi i zagranicznymi organizacjami prowadzącymi pokrewną działalność,
h) organizowanie imprez kulturalno- rozrywkowych i rekreacyjnych dla członków i sympatyków Towarzystwa

§ 6 .

Członkiem Towarzystwa może zostać każda osoba pełnoletnia na pełnych prawach a osoba niepełnoletnia za pisemną zgodą rodziców.

§ 7 .

Towarzystwo utrzymuje się ze składek członkowskich.

§ 8 .

Stowarzyszenie Zwykłe o nazwie Stowarzyszenie Prus działa do chwili powołania i zarejestrowania w sądzie stowarzyszenia o tej samej nazwie z osobowąścią prawną. W momencie zarejestrowania powyższego Towarzystwo ulega rozwiązaniu.§ 9 .

Regulamin wchodzi w życie w dniu podpisania go przez członków założycieli.


Stowarzyszenie Prus jest oficjalnie zarejestrowane. Pierwszym jego zadaniem będzie sfinansowanie i wydanie w kilku językach autentycznej historii Starożytnych Prusów. W obecnej chwili rozpoczął się proces przygotowawczy do napisania tej pracy przez znakomitego pisarza. Jest to “gorący” temat, dlatego na tę chwilę uprzejmie proszę o pozostawienie autora anonimowym. Jestem przekonany, że wyjawienie Europie historii Starożytnych Prusów będzie wydarzeniem. Historia ta oprze się każdej krytyce, oparta będzie na bazie materiałów archiwalnych i pracach wybitnych historyków, z jedną tylko różnicą - tak jak było to widziane oczyma Prusa. W momencie zakończenia gromadzenia historycznych materiałów, w przybliżeniu podana będzie data zakończenia pisania tej pracy.
Jakiekolwiek zapytania, sugestie proszę kierować na kontakt e-mail, który reprezentuje Stowarzyszenie Prus: prus@prusowie.pl. Strona internetowa to niezmiennie www.prusowie.pl.
Uprzejmie proszę naszych wszystkich sympatyków o wsparcie naszego projektu poprzez zostanie członkiem Stowarzyszenia Prus.


We wszystkich przypadkach język angielski może być używany.

Sławomir Klec Pilewski

MAIL: PRUS@PRUSOWIE.PL


Początek Strony