PUBLIKACJE
PUBLIKACJE
PUBLIKACJE
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

KONTAKT

MAIL: PRUS@PRUSOWIE.PL


Licznik


FILM

A R C H I W U M

Apel do Wojewody

Sławomir Klec Pilewski
e-mail; pilewski@op.pl

Warmińsko Mazurski
Urząd Wojewódzki w Olsztynie
Wojewoda Marian Podziewski

25. 09. 2009Szanowny Panie Wojewodo,

Piszę do Pana w dość niezwykłej sprawie i chciałbym, żeby ona uzyskała Pańską atencję.
Jestem w prostej linii potomkiem starożytnych Prusów, pradawnych mieszkańców Warmii i Mazur, głęboko tkwiącym w Kulturze Polskiej. Od czasu uzyskania przez Polskę niepodległości od tyranii komunizmu, wielokrotnie na Warmii i Mazurach odbywają się uroczystości upamiętniające życie i tradycje różnych grup etnicznych.
Przykładem tego niech będzie, przyjmowanie krzyżactwa na zamku w Malborku, jak również wystawienie tablicy pamiątkowej w Sztynorcie junkrom prusackim von Lehndorf czy też podejmowanie ziomkostwa prusackiego w Giżycku.
Demokracja jest wspaniała, natomiast dobrze byłoby pamiętać o pierwotnych mieszkańcach tej ziemi, z której ludność Prusów została wyeliminowana. Tymbardziej, że ci którzy ocaleli pozostają w środowisku Polskim.
Nie będę rozpisywał się o historii, ta należy do innego rozdziału. Gdyby Pan jednak znalazł chwilę na zainteresowanie się, to podaję adresy stron odnoszące się do wielu aspektów dotyczących Prusów www.prusowie.pl www.pilewski.pl Jestem przedstawicielem Stowarzyszenia Prus, którego zadaniem jest wskrzeszanie wiedzy o historii Prusów, jak również śledzeniem postępu tego procesu. Wszystkie nasze działania są do publicznej wiedzy.
Celem mojego pisma jest prosić Pana, aby na terenie Warmii i Mazur w okresie wakacji letnich ustanowić weekend upamiętniający lud Prusów. Dla mnie byłoby to wielkim osiągnięciem i radością. Poszerzyłoby to wiedzę o istnieniu prastarej kultury Prusów i ich bytności w społeczeństwie polskim.
Weekend poświęcony wiedzy o Prusach, mógłby być reprezentowany poprzez wydarzenia kulturalno artystyczne przy udziale regionalnych mediów.
Zorganizowanie dla młodzieży w terenie wielu wydarzeń sportowych, dla przykładu biegi przełajowe, mecze futbolowe itd.
W Giżycku, stolicy żeglarstwa, na pewno można zorganizować regaty z pamięcią o Prusach. Wiele takich wydarzeń w miastach i miasteczkach, z dużą lokalną iniciatywą, przy aprobacie władz wojewódzkich mogłoby zaistnieć.
Szanowny Panie Wojewodo, również pragnę poruszyć inną sprawę. Nie wiem dlaczego nie obecne są motywy w nazewnictwie ulic, placów, czy też obiektów które upamiętniałyby historyczną obecność Prusów na ziemi Warmii i Mazur. Prusowie bardzo szlachetnie wpisali się w historię, kulturę i naukę Polski.
Takie nazwiska jak, gen. Jan Henryk Dąbrowskich, Bolesław Prus Głowacki, Maria Skłodowska, nie budzą wątpliwości a mógłbym dodać ich więcej.
W przyszłym roku odbędzie się okrągła rocznica Bitwy pod Grunwaldem, Prusowie brali w niej udział, do dzisiaj żyją jeszcze ich potomkowie.
Osobiście wystosowałem Apel do Europejskiego Parlamentu o rewitalizację wiedzy o historii starożytnych Prusów. Jest do wglądu w internecie.
Panie Wojewodo , w Pańskiej gestii będzie przemyślenie moich sugestii. Mam wielką nadzieję, że będzie Pan widział potrzebę w odnowie prastarej historii tego regionu, co jestem głęboko przekonany, będzię z korzyścią dla regionu Warmii i Mazur.

Z wyrazami szacunku

Sławomir Klec Pilewski
Sławomir Klec Pilewski
pilewski@op.pl

Warmińsko- Mazurski Urząd Wojewódzki
Biuro Wojewody
Dn.11.03.2010r

BW.I.0554-042/09

Szanowny Panie Wojewodo,

Dziękuję Panu za skierowanie mojego apelu na właściwe tory, chociaż nie przyniosły one oczekiwanych efektów. Upłynęło pięć miesięcy i stwierdzam, iż Pański list do Sejmiku i mój apel, zostały potraktowane z opieszałością i lekceważeniem.Do dnia dzisiejszego, nie ma odpowiedzi. W związku z tym, uprzejmie proszę Pana, o udzielenie mi informacji, gdzie i w jakim trybie, mogę złożyć wniosek, o odwołanie ze stanowiska, obecnego Przewodniczącego Sejmiku Warmińsko-Mazurskiego. Uzasadnieniem moim jest to, iż opieszałość i lekceważenie pisma wysokiego urzędnika państwowego,w tym wypadku Pana, jak również obywatela Rzeczpospolitej Polskiej, reprezentującego Stowarzyszenie Prus, jest niedopuszczalne i interpretowane przezemnie jako nieprzyjazne zachowanie. Nie chciałbym posądzać Przewodniczącego Sejmiku, o zwykłą ignorancję, bo to znaczy, że wogóle nie powinien zajmować obecnego stanowiska.

Z poważaniem

Sławomir Klec Pilewski
dn. 20.03.2010
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Departament Kontroli
ul.Emilii Plater 1
10-562 Olsztyn


Skarga na nieprzestrzeganie KPA

W dniu 5.10.2009 Wojewoda Olsztyński przesłał zgodnie z kompetencją do rąk Marszałka Województwa pismo moje z dnia 25.09.2009 w sprawie upamiętnienia obecności Starożytnych Prusów na ziemi warmińsko-mazurskiej. O powyższym zostałem powiadomiony pismem Wojewody Olsztyńskiego z dn 2.10.2009, znak BW.I.0554-042/09.
 Do chwili obecnej nie otrzymałem z Urzędu Marszałkowskiego żadnej odpowiedzi na moje pismo. W zwiazku z tym żadam niezwłocznego ustosunkowania się do wniosków zawartych w moim piśmie oraz stosownego ukarania przez Komisje Dyscyplinarną osoby odpowiedzialnej za nieprzestrzeganie obowiązków wynikających z KPA.

Z poważaniem,

Sławomir Klec Pilewski

Do wiadomości:
Pan Andrzej Ryński - Radny
z prośbą o objęcie nadzorem
sposobu załatwienia sprawy
załączniki:
1) Apel do Wojewody,
2) List od Wojewody,
3) List do Sejmiku,
4) List do Wojewody
5) List od Wojewody

         


Sławomir Klec-Pilewski
pilewski@op.pl

Ref.KS-0724-38/10

Sejmik Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
10-562 Olsztyn
ul.Emilii Plater 1


Dn. 29.03.2010


Potwierdzam otrzymanie odpowiedzi z kancelari Sejmiku na mój apel do Wojewody, zarejestrowany pod numerem KS-0724-38/10. Potwierdzam również, że zarzuty postawione przezemnie w interwencyjnym liście do Wojewody są nie do podważenia i dodam jeszcze, że odpowiedż którą otrzymałem, jest nie tylko banalna w treści ale i stylu.
Rozumiem, że jeżeli Wojewoda kieruje apel do Sejmiku, to znaczy zna jego kompetencje. To dlaczego sejmik odpowiada “nie mieści się raczej w ramach kompetencji stanowiących Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego”. Zapytuję więc, kto jest kompetentny do merytorycznej odpowiedzi na moje pismo. Oczekiwałem odpowiedzi, że będzie możliwość organizacji imprez upamiętniających byłą obecność starożytnych Prusów. Takich jak,biegi narciarskie lub regaty bojerów zimową porą, czy regaty latem pod patronatem władz Sejmiku czy Wojewody.
Wszystkie działania Stowarzyszenia Prus są do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.prusowie.pl , nie tylko dla członków Stowarzyszenia, ale każdego, ktokolwiek jest tym zainteresowany na całym świecie.Jestem przekonany, że odpowiedż na takim poziomie, nie może być zrozumiana jako wyczerpująca w temacie, czy przyjazna.
Minimum półmilionowej rzeszy potomków starożytnych Prusów, żyjących w wolnej Rzeczpospolitej, uważających się za Polaków, odmawia się wskrzeszenia pamięci i wiedzy o ich przodkach.
Jestem zmuszony przypomnieć o powstawaniu w Niemczech muzeum wypędzonych z incjatywy Eriki Steinbach, jak również prusackiego germańskiego powiernictwa.
Ignorancję zawartą w kilku zdaniach odpowiedzi można nazwać oburzającą, ponieważ jest antypolska.
Cieszy mnie wiedza Sejmiku o Stowarzyszeniu Pruthenia, którego jestem zwykłym członkiem. Stowarzyszenie Pruthenia prowadzi działalność wyłącznie naukową i napewno nie odmówi Sejmikowi konsultacji na temat starożytnych Prusów. Przypominam, że ja występuję jako prezydent Stowarzyszenia Prus i reprezentuję potomków Prusów żyjących w dzisiejszej Rzeczpospolitej.
Mam nadzieję, że okres pięciu miesięcy wystarczył na zapoznanie się z tym tematem i odpowiedż nie będzie sprawiała kłopotu i cała sprawa zakończy się pozytywnie.

Z poważaniem,

Sławomir Klec Pilewski


Do wiadomości:
Pan Marian Podziewski
Wojewoda Warmińsko-n Mazurski

Prezydent Stowarzyszenia Prus
Sławomir Klec Pilewski
E-mail prus@prusowie.pl


Ref. KS-0724-65/10

Sejmik Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
ks@warmia.mazury.pl

Dn. 02 05 2010


Pismo z dnia 26 04 2010 jest odpowiedzią dla Stowarzyszenia Prus zadawalającą, ponieważ wyjaśnia zakres prawnych możliwości. Gdyby w pierwszej instancji taka była odpowiedż, nie byłoby potrzeby na surową ocenę tej pierwszej odpowiedzi. Być może, że określenie przez nas Weekendu Prusa na tym etapie było zbyt ambitne, chociaż nie niemożliwe.
Intencją Stowarzyszenia Prus było nie tylko zrewitalizowanie wiedzy o byłych mieszkańcach Warmii i Mazur, ale również ożywienia życia dla mieszkańców tej ziemi. Nie posiada ona zbyt wielu tradycji i uroczystości weekendowych. Oczywiście ignoruję germańskie barbarzyństwo. Dla potomków Prusów,w największej liczbie ocalałych w społeczeństwie polskim, dawno spolonizowanych, miałoby to wielkie znaczenie. Nie należy ignorować, że dałoby to wielkie ożywienie dla społeczności. Dla Sejmiku chwała. Na tej bazie można by stworzyć różnego rodzaju happeningi w zależności od możliwości danego rejonu i niekoniecznie określone weekendem, jak również niekoniecznie w tym samym czasie. To działanie mogłoby być przekazane przez Sejmik do podledłych rejonów, jako społeczna działalność, a jedyne finansowe wsparcie to nagrody dla zwycięzców wybranej aktywności. Wyborcom coś się należy, a hasło Prus w tożsamości polskich Prusów bardzo dużo znaczy.
Zostawiam Sejmikowi do przemyślenia naszych propozycji.
Nawiązując do Grunwaldzkich uroczystości, zapytuję czy Stowarzyszenie Prus ,może liczyć na zaproszenie wzięcia udziału w oficjalnej, głównej uroczystości bitwy.
W Stowarzyszeniu Prus jest ród, którego przodek, nie tylko brał udział w bitwie po stronie króla Jagiełły, ale zaraz po bitwie, z drugim Prusem zdobył dla niego zamek w Kowalewie i wkrótce potem został pojmany i stracony przez Krzyżaków.

Z poważaniem,

Sławomir Klec PilewskiPrezydent Stowarzyszenia Prus
Sławomir Klec Pilewski
E-mail prus@prusowie.pl


Warmińsko-Mazurski
Urząd Wojewódzki w Olsztynie
ul.Al.Marsz.J. Piłsudzkiego7/9 10-575 Olsztyn
Wojewoda Marian Podziewski

Dn. 29. 04. 2010


Szanowny Panie Wojewodo,

Od blisko dwóch lat zmagamy się z Brukselą o zrealizowanie projektu muzeum dla pierwotnych mieszkańców Warmi i Mazur czyli Starożytnych Prusów. Cały ten proces jest udokumentowany na stronie www.prusowie.pl w Stowarzyszenie Prus - korespondencja i to nie znaczy, że te zmagania już się skończyły.
Poniżej podaję rozwojową korespondencję, którą jeśli Pan Wojewoda będzie łaskaw przeczytać nie będę musiał dalej komentować.
Od początku korespondując z Brukselą wiedziałem, że w tym projekcie główną rolę będą odgrywać lokalne państwowe administracyjne władze Warmi i Mazur. Nie mam tu na myśli finansów ponieważ domagamy się o całkowite pokrycie kosztów przez Brukselę.
Zapytuję Pana Wojewodę czy możemy liczyć na merytoryczne wsparcie, że w realizacji muzeum Prusów w administracji Warmii i Mazur nie będzie przeszkód a wręcz odwrotnie możemy oczekiwać wsparcia.
Bardzo proszę w miarę możliwości o niezwłoczną odpowiedż.

Z szacunkiem ,

Sławomir Klec Pilewski


Prezydent Stowarzyszenia Prus
Sławomir Klec Pilewski
E-mail prus@prusowie.pl


Marszałek
Województwa Warmińsko Mazurskiego
10-562 Olsztyn
ul. Emilii Plater 1

Dnia 11. 06. 2010r.


Szanowny Panie Marszałku,

Jestem Prezesem Stowarzyszenia Prus, którego celem jest rewitalizacja historii ludu Pruskiego. Nie Prusactwa niemieckiego, gdyż nie wszyscy widzą tą różnicę.
Wcześniej za radą Pana Wojewody próbowałem w tej sprawie nawiązać kontakt z Sejmikiem i spotkałem się z lekceważącym stosunkiem, czego nie mogę powiedzieć o Panu Wojewodzie.
Dzisiaj zwracam się w innej sprawie. Od około dwóch lat wymieniamy z Brukselą korespondencję na temat projektu powstania na Warmii i Mazurach Muzeum Historii Prusów.
Obecnie projekt ten jest rozpatrywany przez Komisję Kultury i Edukacji - Polska, która oczekuje od Stowarzyszenia Prus skróconego opisu działań, jakie potomkowie Prusów planują w ramach realizacji projektu.
W związku z realizacją tego projektu,zawsze braliśmy pod uwagę zaangażowanie władz Warmii i Mazur. W momencie konkretnego zapytania z Brukseli, przyszedł czas,aby również Państwa powiadomić o naszych zamiarach.
Cały temat jest na stronie www.prusowie.pl w Stowarzyszenie Prus
Apel do Parlamentu Europejskiego i Korespondencji.

Proponujmy następującą realizację projektu powstawania Muzeum Historii Prusów:

1. Władze Warmii i Mazur dają do dyspozycji Muzeum teren w Olsztynie pod budowę.

2. Władze Warmii i Mazur ogłaszają przetarg na projekt architektoniczny i konstrukcyjny.

3. Ogłaszają przetarg na wykonawcę. W komisji zasiadać powinny wszystkie strony zainteresowane powstaniem Muzeum.

3. Unia Europejska stosownie do kosztorysu gwarantuje z jej funduszów wykonastwo i wykończenie projektu.

4. Towarzystwo Pruthenia nadzoruje, zarządza naukowym charakterem i wyposażeniem muzeum.

5. Zadaniem Stowarzyszenia Prus, będzie sprawdzian jakości wykonawstwa, eliminacja marnotrawstwa i zbędnych kosztów.

Każdy z tych punktów, w momencie przyznania przez Brukselę funduszy na powstanie Muzeum Historii Prusów, powinien być szczegółowo rozwinięty.

Stawiam się do dyspozycji spotkania z władzami administracyjnymi Warmii i Mazur.

Z szacunkiem ,

Sławomir Klec PilewskiMAIL: PRUS@PRUSOWIE.PL


Początek Strony