KONTAKT

MAIL: PRUS@PRUSOWIE.PL


Licznik


Fotografie

STOWARZYSZENIE PRUS

REGULAMIN STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO
pn. Stowarzyszenie Prus

Preambuła

Spadkobiercy wartości oraz potomkowie ludów Prusów i Ci którzy się z nimi utożsamiają, wobec odpowiedzialności za przekazanie dziedzictwa postanowili założyć niniejsze Stowarzyszenie. Zachowane w krajobrazie naturalnym i kulturowym liczne nazwy miejsc, rzek i uroczysk dowodzą prastarego dziedzictwa tych ludów. Dotychczasowa wiedza, spuścizna dorobku Sławomira Kleca–Pilewskiego, jest początkiem do napisania poprawnej historii Starożytnych Prusów, dlatego na początku XXI wieku czas przystąpić do dalszych prac ukierunkowanych, może przede wszystkim na przywrócenie wielkości liczącej wiele tysięcy lat historii i tradycji tego ludu, przywrócenie mu godności imienia utraconego w ostatnich kilkuset latach. Wielu nieświadomych swojego pochodzenia obywateli Rzeczpospolitej Polskiej żyje współcześnie w granicach Polski i poza nimi. Niniejsze stowarzyszenie, jest jednym z wielu istniejących na Warmii i Mazurach: będzie organizacją refleksji i inspiracji dla podejmowania nowych działań którego celem nadrzędnym jest budowa Muzeum Starożytnych Prusów, tak jak to uczyniła Japonia rozliczając się z własną historią i zbudowała Muzeum Narodu Ajnów.
Przedmiotem naszych starań jest poznanie i upowszechnienie wiedzy poczynając od czasów starożytnych regionu, natomiast okres ostatnich ośmiu wieków był pełen krzywd dla ludu, któremu ukradziono imię i tożsamość. Współpraca w ramach projektów Unii Europejskiej na zasadach tolerancji i szacunku daje dużą szansę na przywrócenie należnego w historii miejsca ludu Prusów, dlatego będzie to bardzo korzystne dla regionu Warmii i Mazur i Polski jako kraju. Poznanie a potem upowszechnienie wiedzy o wspaniałej sięgającej w daleką starożytność przeszłości regionu, będzie budować nie tylko tożsamość regionalną ale i tożsamość i dumę całego Narodu Polskiego.

§ 1

1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Prus zwane jest dalej „Stowarzyszeniem”;
2. Siedzibą Stowarzyszenia jest Warszawa;
3. Adres Stowarzyszenia: ul. Piwna 17/19 m 4, 00-265 Warszawa;
4. Terenem działania Stowarzyszenia jest cała Polska ze szczególnym uwzględnieniem województwa warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego;
5. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych, nieposiadającym osobowości prawnej;
6. Stowarzyszenie może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywane;
7. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na społecznej pracy członków;
8. Znakiem Stowarzyszenia umieszczanym na pieczęci okrągłej i odznace członkowskiej jest herb Prus z napisem u góry STOWARZYSZENIE i u dołu poniżej herbu : PRUS
9. Podstawą działania są postanowienia niniejszego Regulaminu oraz przepisów ustawy z dn. 7.04.1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.

§ 2

1. Cele Stowarzyszenia to:
1) zrzeszenie w szeregach Stowarzyszenia ludzi nauki, kultury, propagatorów działań na rzecz upowszechnienia kultury i historii Prusów, ochrony pamięci o Prusach z uwzględnieniem krajów basenu Morza Bałtyckiego oraz spoza tego obszaru;
2) ochrona i udostępnianie społeczeństwu pamiątek kultury materialnej i niematerialnej po Prusach, konsolidacja zabytków archeologicznych, historycznych i artefaktów związanych z ludem Prusów z zachowaniem dziedzictwa kulturowego regionu Morza Bałtyckiego i działań na rzecz wzmocnienia tożsamości regionalnej;
3) promocja: kluczowych postaci z historii ludu Prusów, regionalnych sektorów kreatywnych i kultury, zachęcanie do kreatywnej przedsiębiorczości;
4) upowszechnianie w społeczeństwie, szczególnie w młodym pokoleniu, wartości dla dziedzictwa starożytnych przodków, szacunku dla polskiej wieloetnicznej tradycji, tolerancji dla mniejszości narodowych i religijnych oraz gotowości do współdziałania z ludźmi innych przekonań i innych systemów wartości moralnych;
5) integrowanie i upowszechnienie dostępnych form aktywności w zakresie propagowania kultury Prusów we wszystkich jej postaciach i w różnych środowiskach na terenie Polski ze szczególnym uwzględnieniem Warmii i Mazur i krajach basenu Morza Bałtyckiego. 6) upamiętnianie miejsc pamięci związanych z życiem i działaniami ludu Prusów dla budowania tożsamości regionalnej i narodowej kultury regionu i wartości europejskich poprzez wykorzystanie kultury na rzecz zrównoważonego rozwoju;
7) popularyzacji historii ludu Prusów i ich zasług dla regionu, Polski, Europy i świata; 8) podejmowanie i rozwijanie inicjatyw związanych z rewitalizacją dóbr kultury i dziedzictwa narodowego regionu i Polski;
9) prowadzenie działań dla powstania Muzeum Starożytnych Prusów i znajdowanie poparcia dla inicjatywy powstania centralnego muzeum ludu Prusów;
10) poszanowanie godności ludzi utożsamiającej się kulturą ludu Prusów oraz wspierania wszelkich inicjatyw mających na celu jak najszersze rozpowszechnienie bezspornych faktów historycznych świadczących o istotnym wkładzie potomków ludu Prusów w kulturze, nauce i historii Polski i Europy;
11) promowanie kultury społecznej ludu Prusów i kształtowanie na tej bazie współczesnych postaw społecznych i moralnych, współczesnego rozumienia praw człowieka, znaczenia tolerancji, pokoju w Europie i na świecie;
12) działalność w kierunku rozwoju edukacji i wiedzy których celem jest głęboka integracja europejska analogicznych organizacji działających w krajach basenu Morza Bałtyckiego i spoza nich w oparciu o bazę wiedzy na temat wspólnej spuścizny kulturowej i historycznej ludu Prusów;
13) udzielanie w miarę możliwości członkom i sympatykom stowarzyszenia pomocy materialnej i finansowej, przyznawanie stypendiów na cele które decyzją władz stowarzyszenia okażą się szczególnie istotne dla realizacji celów statutowych, zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki przez młodzież i usprawnianie przejścia ze szkoły do pracy, rozpoznawanie potencjału wśród imigrantów i świadczenie im pomocy, integracja pokoleniowa;
14) współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego, organami rządowymi i organizacjami społecznymi w celu rozwoju wiedzy o ludzie Prusów;
15) prowadzenie międzynarodowej współpracy i wymiany doświadczeń z organizacjami funkcjonującymi w innych krajach basenu Morza Bałtyckiego;
16) wspomaganie działań informujących z wykorzystaniem nowoczesnych elektronicznych technologii informacyjnych w social mediach.
17) doskonalenie własnych działań poprzez wykorzystanie nowoczesnych metod upowszechniania wiedzy o kulturze Prusów, kształcenie informatyczne, szkolenia. 18) prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia poprzez aktywność kulturową, rekreacyjną i towarzyską w wymiarze krajowym oraz międzynarodowym.

2. Dla osiągnięcia swych celów Stowarzyszenie może wspierać działalność innych osób prawnych oraz fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Stowarzyszenia.

3. Stowarzyszenie realizuje powyższe cele w następujących sferach pożytku publicznego:

1) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
2) ekologia i ochrona lasów i zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego;
3) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
4) działalność na rzecz integracji europejskiej rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami; umiędzynarodowienie celów stowarzyszenia poprzez kontakty zagraniczne ;
5) promocja i organizacja wolontariatu.
4. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1) gromadzenie pamiątek materialnych oraz zbiorów związanych z ludem Prusów;
2) ochronę zabytków istotnych dla historii ludu Prusów
3) prowadzenie analiz i studiów z zakresu historii ludu Prusów;
4) prowadzenie archiwum i zarządzanie zasobami archiwalnymi;
5) działalność wydawniczą opracowań opracowywanych przez redakcję organu stowarzyszenia;
6) organizowanie wystaw, konferencji i seminariów nt. historii miejsc związanych z działalnością Stowarzyszenia, ustanawianie nagród i wyróżnień za osiągnięcia w tej dziedzinie;
7) współpracę z krajowymi i zagranicznymi instytucjami kultury, w szczególności z regionu Warmii i Mazur oraz Mazowsza ( szczególnie z Kurpiami) a także z krajów bałtyckich;
8) wspieranie wszelkich inicjatyw mających na celu tworzenie miejsc pamięci związanych z ludem Prusów;
9) oferowanie innym podmiotom pomocy w pracach dokumentacyjnych, archiwizacyjnych i innych związanych z poznawaniem i dokumentowaniem historii ludu Prusów;
10) uczestniczenie w projektowaniu, produkcji i udostępnieniu odpowiednich materiałów dla celów edukacyjnych, kampanii, wystaw i środków przekazu, aby wzmacniać i rozwijać działalność w zakresie realizacji celów Stowarzyszenia;
11) wzbogacanie kolekcji historycznych eksponatów muzealnych o dobra kultury i dziedzictwa narodowego w szczególności w muzeach, izbach pamięci i regionalnych salach muzealnych współpracujących ze Stowarzyszeniem;
12) prowadzenie działań zmierzających do gromadzenia środków finansowych poprzez zbiórki pieniędzy organizowane w sieci Internet za pośrednictwem portali społecznościowych, zbiórki publicznej na rzecz realizacji celów Stowarzyszenia;
13) realizowanie działań i projektów związanych z działalnością Stowarzyszenia ,m. in. poprzez grupę rekonstrukcyjną i redakcję strony internetowej;
14) propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii w prowadzeniu działalności w zakresie celów Stowarzyszenia;
15) współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Stowarzyszenia.
16) inicjowanie i koordynacja projektów interdyscyplinarnych , zarówno badawczych jak i popularyzujących wiedzę o Prusach;

§ 3

1. Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie Członków;
2) Zarząd.
2. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków, które stanowią wszyscy członkowie Stowarzyszenia.
3. Walne Zebranie Członków właściwe jest do podejmowania decyzji we wszystkich sprawach Stowarzyszenia, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych do kompetencji Zarządu.
4. Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 1/3 członków Stowarzyszenia.
5. Walne Zebranie Członków może się odbywać w formie stacjonarnej lub online.
6. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów, bez względu na liczbę obecnych członków stowarzyszenia.
7. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należą:
1) wybór i odwoływanie członków Zarządu;
2) uchwalanie Regulaminu i jego zmian;
3) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia;
4) ustalanie wysokości składki członkowskiej;
5) udzielanie Zarządowi absolutorium;
6) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu;
7) rozpatrywanie propozycji Zarządu odnośnie wyróżnień: członkostwa honorowego , prezesa
honorowej i odznaczeń.
8. Zarząd składa się z trzech osób: Prezesa ,Wiceprezesa oraz Sekretarza;
9. Kadencja Zarządu trwa 5 lat;
10. Do kompetencji i obowiązków Zarządu należy:
1) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu;
2) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków;
3) kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia;
4) zarządzanie środkami finansowymi Stowarzyszenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, niniejszym Regulaminem oraz uchwałami Walnego Zebrania Członków;
5) składanie sprawozdań z działalności Zarządu;
6) przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia;
7) informowanie Walnego Zebrania o zdarzeniach uzasadniających zmianę wpisu w ewidencji stowarzyszeń zwykłych (w terminie 7 dni od dnia wystąpienia zdarzenia) oraz o zmianie miejsca zamieszkania członków Zarządu;
8) Przedstawianie do zatwierdzenia Walnemu Zebraniu Członków propozycji godności Członkostwa Honorowego Stowarzyszenia i Prezesa ( Przewodniczącego ) Honorowego Stowarzyszenia:
9) Przedstawianie propozycji WZC: nadania odznaczeń honorowych członkom i przyjaciołom Stowarzyszenia:
10. Uchwały Zarządu zapadają większością głosów w obecności co najmniej dwóch członków organu. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
11. W przypadku, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu następuje poprzez przeprowadzenie wyborów na nieobsadzone stanowisko. 12. Stowarzyszenie reprezentuje, również w zakresie zaciągania zobowiązań majątkowych, dwoje członków Zarządu – w tym Prezes, działając łącznie.
13. Podejmowanie przez Zarząd czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu wymaga uprzedniej zgody wszystkich członków stowarzyszenia zwykłego oraz udzielenia przez nich pełnomocnictwa do dokonania tych czynności.
14. Czynnościami przekraczającymi zakres zwykłego zarządu są w szczególności:
1) nabycie oraz zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego;
2) ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego;
3) zawarcie umowy kredytu albo pożyczki;
4) przejęcie długu, uznanie długu, zwolnienie z długu, przystąpienie do długu, zawarcie umowy poręczenia lub zawarcie innej podobnej umowy;
5) zaciągnięcie innych zobowiązań przekraczających wartość 10 000 zł.

§ 4

1. Członkiem stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca obywatelstwo polskie i pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, która złoży pisemną deklarację o przystąpieniu do Stowarzyszenia oraz akceptacji jego Regulaminu. O przyjęciu danej osoby w poczet członków decyduje Zarząd w formie uchwały.
2. Uchwały w sprawach członkostwa podejmuje Zarząd. Od uchwały Zarządu przysługuje odwołanie (w terminie 30 dni od otrzymania uchwały Zarządu) do Walnego Zebrania Członków. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.
3. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
1) wykluczenia członka przez Walne Zebranie Członków;
2) pisemnej rezygnacji złożonej Zarządowi Stowarzyszenia;
3) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu;
4) śmierci członka.
4. Członkowie Stowarzyszenia mają prawo:
1) biernego i czynnego uczestnictwa w Walnym Zebraniu Członków;
2) korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia;
3) zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.
5. Do obowiązków członka Stowarzyszenia należy:
1) przestrzeganie Regulaminu Stowarzyszenia;
2) terminowe uiszczanie składek członkowskich;
3) popieranie i realizowanie celów Stowarzyszenia.

§ 5

1. Stowarzyszenie zwykłe uzyskuje środki na swoją działalność ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z majątku stowarzyszenia, dotacji oraz ofiarności publicznej.
2. Środkami finansowymi Stowarzyszenia zarządza Zarząd, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, niniejszym Regulaminem oraz uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków.
3. Stowarzyszenie nie może:
1) powoływać terenowych jednostek organizacyjnych;
2) zrzeszać osób prawnych;
3) prowadzić działalności gospodarczej;
4) prowadzić odpłatnej działalności pożytku publicznego.

§ 6

1. Stowarzyszenie ulega rozwiązaniu na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków wybiera likwidatora oraz określa przeznaczenie pozostałego majątku Stowarzyszenia

§ 7

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dn. 7.04.1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.

MAIL: PRUS@PRUSOWIE.PL


Początek Strony